บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

อ.1 คือ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร : สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ จะต้องยื่นเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อ.5 คือ ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร : อาคารที่ไม่ใช่อาคารประเภทควบคุมการใช้ เช่น อาคารพักอาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารจอดรถ เป็นต้น หากประสงค์จะใช้อาคารเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) หรือประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมใช้อีกกิจการหนึ่ง ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สำหรับท่านที่มีอพาร์ทเมนต์เดิมอยู่แล้ว และต้องการเปลี่ยนเป็นโรงแรม เพราะมองเห็นโอกาสว่าเปิดให้เช่ารายวันคุ้มค่ากว่า หรือท่านที่มีบ้านพักอาศัยส่วนตัว บ้านเก่า อาคารเก่าที่ได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษ โรงจอดรถเก่า หากต้องการนำมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมเพื่อหารายได้ ก็ต้องไปขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือ แบบ อ.5 ก่อน

อ.6 คือ ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร : อาคารประเภทควบคุมการใช้นั้น เมื่อก่อสร้างหรือดัดแปลงตามที่ได้รับอนุญาตจนแล้วเสร็จ จะต้องขออนุญาตเปิดใช้อาคาร โดยแจ้งตามแบบ อ.6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าการก่อนสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ก็จะออกใบรับรองให้กับผู้ที่ขออนุญาตเพื่อให้การใช้อาคารนั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา : www.a-lisa.net

คิดค่าบริการ ตามจริง

เราบริการด้วยความจริงใจ ยุติธรรม และคิดค่าบริการตามความจริง

ไม่มีสัญญาผูกมัด

เราจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆ

รองรับธุรกิจ ทุกประเภท

งานของเรา รองรับธุรกิจ ทุกขนาดและทุกประเภท

เริ่มต้นโครงการต่อไปของคุณกับเรา