บริการขอใบอนุญาตโรงงาน (รง.2) (รง.4) ทุกประเภท

Muenlan บริการขอใบอนุญาตโรงงาน (รง.2) (รง.4) ทุกประเภท และช่วยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ อาทิ เช่น

  • ขอตั้งโรงงานใหม่
  • มีโรงงานอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาต
  • ต้องการขยายโงงาน ขยายแรงม้า ขยายเครื่องจักร
  • ต้องการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน
  • ต้องการวิศวกรเซ็นรับรอง (ทุกวิชาสาขา)
  • รับดำเนินการขออนุญาต ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2) (รง.4) ทุกประเภทโรงงาน ทุกขนาด ทั่วประเทศ
  • รับดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร และรายงานต่างๆ ในการขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน
  • รับออกแบบ เซ็นรับรอง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดรัอากาศ สิ่งแวดล้อม
  • อื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง

คิดค่าบริการ ตามจริง

เราบริการด้วยความจริงใจ ยุติธรรม และคิดค่าบริการตามความจริง

ไม่มีสัญญาผูกมัด

เราจะอำนวยความสะดวกทุกอย่าง ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆ

รองรับธุรกิจ ทุกประเภท

งานของเรา รองรับธุรกิจ ทุกขนาดและทุกประเภท

เริ่มต้นโครงการต่อไปของคุณกับเรา