02 096 3200  02 002  2884   ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
Sauntering Slo
สถิติการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรของโรงงานอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีในช่วงเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 652 ราย จำนวนเครื่องจักร 4,537 เครื่อง มูลค่าเครื่องจักรที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์  94,166  ล้านบาท และวงเงินจำนองเครื่องจักร 56,500 ล้านบาท ทั้งนี้ หากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ฯ มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่า 23 % ซึ่งจากเดิมมีจำนวน 527 ราย เครื่องจักร 2,772 เครื่อง “เครื่องจักร” หมายความว่า สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้นสำหรับให้ก่อกำเนิดพลังงาน เปลี่ยนหรือแปลง สภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ ด้วยกำลังน้ำ ไอน้ำ เชื้อเพลิง ลม แก๊ส ไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณ์ สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทำงานสัมพันธ์กัน และรวมถึงเครื่องมือกลด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
 1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ 184 ราย จำนวนเครื่องจักร 894 เครื่อง
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 91 ราย จำนวนเครื่องจักร 400 เครื่อง
 3. อุตสาหกรรมการพิมพ์ 70 ราย จำนวนเครื่อง 113 เครื่อง
 4. อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 33 ราย เครื่องจักร 369 เครื่อง
 5. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากอโลหะอื่นจำนวน 25 ราย เครื่องจักร 52 เครื่อง
ดังนั้น ตามมาตรา 5 : พ.ร.บ. จดทะเบียนเครื่องจักร  เครื่องจักรใดเมื่อได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ตามมาตรา 703 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขั้นตอนการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
 2. ตรวจเครื่องจักร เอกสารหลักฐาน
 3. ประกาศ 5 วัน (นับจากนายทะเบียนฯลงนาม)
 4. ชำระค่าธรรมเนียม
 5. ติดแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียน
 6. ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
 7. ผู้ถือกรรมสิทธิ์รับหนังสือสำคัญฯ ณ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรที่ยื่นขอ
ขอบคุณแหล่งที่มา :  http://www2.diw.go.th/mac/index_comr/forms_1/regis1_5.pdf http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256123622