02 096 3200  02 002  2884   ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
พ.ร.บ วัตถุอันตราย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 กระทรวงอุตสาหกรรมได้เผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฉบับใหม่จะช่วยขับเคลื่อนกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมและการเพิ่มมาตรการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควบคุมการนำผ่านวัตถุอันตรายไม่ให้ถูกปล่อยทิ้งจนเกิดอันตรายในประเทศ

สิ่งสำคัญที่มีการแก้ไขและเพิ่มเติม
(1) การนำผ่าน
– วัตถุอันตรายชนิดที่ 1,2 ให้แจ้งก่อน
– วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ต้องขออนุญาต
– วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ไม่อนุญาต
– ใบนำผ่าน มีอายุ 45 วัน และมีการเก็บค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ :
วัตถุอันตรายชนิดที่ 1: เป็นวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างจาน , ผลิตภัณฑ์ซักผ้า , กาว
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2: เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูงกว่าชนิดที่ 1 เช่น ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 3: เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายกว่าสองชนิดแรก เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด / ฆ่าเชื้อโรค ที่มีกรด ด่าง
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4: เป็นวัตถุอันตรายที่มีความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงสูง เช่น สารก่อมะเร็ง , สารที่ห้ามใช้โดยอนุสัญญา

(2) ผู้นำผ่าน ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้า – ส่งออกวัตถุอันตราย ต้องเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนในประเทศไทย และวัตถุอันตรายที่นำผ่านต้องออกนอกราชอาณาจักรภายใน 5 วัน (นับแต่วันที่ตรวจปล่อยจากด่านศุลกากรขาเข้า)
(3) ประกันค่าใช้จ่ายกรณีนำผ่าน ต้องทำประกันสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำลายหรือจัดการวัตถุอันตรายที่ทำผิดกฎหมาย
(4) การผ่อนผัน วัตถุอันตรายชนิดที่ 1,2,3 ในกรณีจำเป็นต้องนำกลับเข้ามา – ส่งกลับออกไป ยกเว้น สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ในการศึกษา วิจัย แต่ต้องฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนด
(5) การจ่ายค่าเสียหาย เพื่อชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหาย โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ความรับผิด กรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีการทำประกันไว้
(6) การโฆษณา หน่วยงานผู้รับผิดชอบสามารถควบคุมกำกับดูแลและให้คำแนะนำได้

ข้อมูลที่มา :
– ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
– ราชกิจจานุเบกษา
– สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0231.PDF