02 096 3200  02 002  2884   ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
มอก

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ โดยเฉพาะการเลือกของกิน ของใช้ หลายคนมองข้ามเรื่องคุณภาพทั้งที่เป็นสิ่งจำเป็นไป ฉะนั้นเราสามารถเลือกสิ่งที่มีคุณภาพได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณอ่านบทความนี้ค่ะ

มอก. คืออะไรกันนะ
มอก. (Thai Industrial Satandard) เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ปัจจุบันสินค้าที่กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบัน ครอบคลุมสินค้าที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานมีด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ
1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เพื่อรับรองว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ส่วนใหญ่พบในสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค เช่น น้ำดื่ม , อาหารสำเร็จรูป , อุปกรณ์กีฬา ,วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ ส่วนใหญ่จะพบในอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า , ของเล่นเด็ก , หมวกกันน็อค , วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
3. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น สินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผ้าทอ , ลูกประคบ , สินค้าจักรสาน เป็นต้น

มอก. มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
3. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
4. ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
5. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
6. ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

ขอบคุณที่มา : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)