02 088 3633  ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด

Young waitress or cashier registrating new orders of clients in computer

บริการขออนุญาตเปิดร้านอาหาร, ผับ, บาร์ และอื่น ๆ

Muenlan บริการขออนุญาตเปิดร้านอาหาร, ผับ, บาร์ และอื่นๆ เราพร้อมบริการการควบคุม กำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินงานโดยทีมอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจร้านอาหาร นอกจากร้านอาหารทั่วไปแล้ว ก็ยังมีร้านอาหาร อีกสองประเภท คือ ประเภทที่เน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น ผับ และ บาร์ และ ร้านอาหารที่มีการเน้นเครื่องดื่มขายคู่กับอาหาร อาจะเป็นร้าน เสต็ก ที่มักจะมี ไวน์ และ คอกเทลต่างๆ ที่ดื่มคู่กับอาหาร คุณรู้หรือไม่ว่า การที่จะมี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายในร้านนั้น คุณไม่สามารถที่จะเอามาขายเฉยๆได้เพราะจะผิดกฎหมาย การที่จะทำให้ถูกต้องร้านของคุณจำเป็นที่จะต้องมี ใบอนุญาตขายสุรา

ใบอนุญาต สำหรับร้านโดยทั่วไปจำพวก ร้านอาหาร ที่ขายสุราทั้งของไทย และ ของนอก จะใช้ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 และ 3 คือ อนุญาตให้ขายเป็นจำนวน ต่ำกว่า 10 ลิตร และ สามารถขาย สุราที่ผลิตในประเทศ และ ต่างประเทศได้

สถานที่จำหน่ายอาหารที่ต้องปฏิบัติตาม มีดังนี้

1. อาคาร สถานที่ใดๆ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที โดยมีบริเวณไว้สำหรับบริโภคที่นั้น หรือไปบริโภคที่อื่น 2. ได้รับอนุญาต (กรณีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) หรือ หนังสือรับรอง (กรณีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.) จากท้องถิ่น 3. ไม่รวมที่หรือทางสาธารณะไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคทันที โดยมีบริเวณไว้สำหรับบริโภคที่นั้น หรือไปบริโภคที่อื่น

สุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวง แยกเป็น 4 หมวด ได้แก่

1. หมวดสถานที่จำหน่าย อาทิ พื้นบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารต้องสะอาด วัสดุแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีแสงสว่างเพียงพอ 2. หมวดกรรมวิธีการทำ ประกอบหรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาหาร อาทิ ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารสด ต้องมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม 3. หมวดภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ อาทิ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท ต้องมีช้อนกลางสำหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 4. หมวดผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร อาทิ ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือพาหะนำโรค มีการป้องกันการปนเปื้อน ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

สถานบริการ คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า ดังนี้
  1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มี และประเภทที่ไม่มีหญิงพาตเนอร์บริการ ได้แก่ ไนต์คลับ บาร์ ภัตตาคาร เป็นต้น {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509}
  2. สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย และบริการโดยมีหญิงบำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ ภัตตาคารที่มีหญิงบำเรอนั่งร่วมโต๊ะปรนนิบัติลูกค้า หรือโรงน้ำชาที่มีเตียงพักผ่อนหลับนอน และมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}
  3. สถานที่อาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า (ได้แก่ สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการนวดแก่ลูกค้ารวมตลอดถึงร้านตัดผมหรือดัดผมซึ่งมีห้องนวดแก่ลูกค้าด้วย เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}
  4. สถานที่ที่มีอาหารสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ได้แก่ ร้านคอฟฟี่ช้อบ ร้านขายอาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นต้น) {สถานบริการตามมาตรา 3(1) แห่ง พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509}
หลักเกณฑ์การตั้งสถานบริการ อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการ ต้อง
  1. ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว
  2. ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
  3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก
  4. ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายว่าจะไม่อนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) และ (3เว้นแต่ สถานบริการที่ได้ขออนุญาตก่อนที่จะมีนโยบายไม่อนุญาตดังกล่าว หรือ เป็นสถานบริการที่ตั้งขึ้นในโรงแรมที่ได้มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวหรือได้รับบัตรส่งเสริมจาก BOI ซึ่งจะอนุโลมให้ตั้งได้เฉพาะสถานบริการตามมาตรา 3(4) ในโรงแรมดังกล่าวได้ โรงแรมละ 1 แห่ง
ขอบคุณแหล่งที่มา : http://blog.fourleaf.life