02-1150505   ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ.

Muenlan บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ. เราให้บริการโดยยึดหลักตามที่กฎหมายกำหนด และคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบได้ และรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกต่างประเทศ หรือเฉพาะในประเทศไทย ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า (Importer) ที่ต้องการใช้ตรา ม.อ.ก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดบังคับ หรือไม่บังคับ ต้องศึกษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจ ซึ่งรายการมาตรฐาน ม.อ.ก ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม www.tisi.go.th และหนังสือมาตรฐาน ม.อ.ก ต่างๆ สามารถหาซื้อไดที่สำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตภันฑ์ที่ต้องการใช้ตรา ม.อ.ก จะต้องถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตควรทำการทดสอบเบื้องต้นตามวิธีการมาตรฐาน เมื่อแน่ใจว่าผ่านแล้วจึงดำเนินการ ขอใช้ตรา ม.อ.ก ผู้ผลิตสามารถจัดการทดสอบเบื้องต้นเอง (บุคลากร + เครื่องมือทดสอบ + วิธีการทดสอบ พร้อม) หรืออาจใช้บริการหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบที่มีความสามารถตามมาตรฐานนั้นๆ นอกจากผลิตภันฑ์ต้องผ่านการทดสอบแล้ว สถานที่ผลิต ขบวนการการผลิต จะต้องถูกตรวจสอบด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของการตรวจสอบ เพื่อตรวจระบบการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่

1.การตรวจรับวัตถุดิบ > การจัดเก็บวัตถุดิบ > ขั้นตอนการผลิต > การควบคุมการผลิต > การตรวจคุณภาพในขบวนการผลิต > การตรวจคุณภาพก่อนการส่งมอบ > การบรรจุภัณฑ์ 2.การอบรมบุคลากร 3.การควบคุมเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในขบวนการผลิต

สมอ มอก. (Thai Industrial Satandard) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น สมอ สมอ. คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหหกรรม เป็นสถาบันแห่งชาติ มีหน้าที่กำหนด “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตนำไปใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด และให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจำนวน 2 แบบ คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปและเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

สคบ

บริการรับจด สคบ. บริการเดินเรื่องยืนขอจด สคบ. (ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจขายตรง) สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทขายตรง ให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนยื่นฟรี