02 088 3633  ฝ่ายขายเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด
บริการขอใบอนุญาต อย.

บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย. ทุกประเภท

Muenlan  บริการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต อย. ผลิตภัณฑ์ ดังนี้  ผลิตหรือนำเข้า อาหาร/เครื่องดื่ม
  • สถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1, อ.1)
  • สถานที่นำเข้าอาหาร
  • ขึ้นทะเบียนอาหาร (สบ.1, สบ.3, สบ.5, สบ.7)
ผลิตหรือนำเข้า เครื่องสำอาง
  • สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
  • สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง
  • ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง
ผลิตหรือนำเข้า อาหารเสริม
  • สถานที่ผลิตอาหารเสริม
  • สถานที่นำเข้าอาหารเสริม
  • ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม
ผลิตหรือนำเข้า ยา
  • สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ
  • สถานที่นำเข้ายาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ
  • ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน/ยาแผนโบราณ
ผลิตหรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์
  • สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์
  • สถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์
  • ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์
อย. คือ อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง) โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและ ปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ เครื่องหมาย อย. ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้น ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ อาหารที่จะได้รับ อย. นั้น ส่วนใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการสุขาภิบาลโรงงานการบำรุงรักษา และทำความสะอาด และบุคลากรการผลิต นั่นคือ เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จี.ดี.พี. (Good Manufacturing Practice) นั่นเอง นอกจากนั้น ต้องผ่านในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วนไม่โอ้อวด หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด อาหารนั้น จึงจะได้รับเครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D2.aspx